THÔNG BÁO

Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương Bà-Rịa Phước-Tuy trân trọng thông báo:
    -  Chiếu theo Thư từ nhiệm của Ông Hội Trưởng Mai Văn Chớ ngày 25 tháng 02 năm 2012
    -  Chiếu theo Nội Quy của Hội Đồng Hương Bà-Rịa Phước-Tuy
 
Chiếu theo phiên họp của Ban Cố-Vấn, Ban Giám-Sát và Ban Chấp-Hành Hội Đồng Hương BRPT ngày 25 tháng 02 năm 2012 lúc 11 giờ 30 sáng tại nhà hàng Royal Restaurant, Westminster California.  

Vì lý do sức khỏe, Ông Mai Văn Chớ đã xin từ nhiệm chức vụ Hội Trưởng Hội Đồng Hương Bà-Rịa Phước-Tuy kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2012.
  
Sau khi nghe sự trình bày của Ông Mai Văn Chớ, Ban Cố-Vấn, Ban Giám Sát, Ban Chấp Hành đã chấp thuận thư từ nhiệm của Ông Mai Văn Chớ, đồng thời chiếu theo nội quy của Hội, đề cử Ông Phạm Hữu Hòa, Phó Hội Trưởng Nội-Vụ chính thức xữ lý thường vụ chức vụ Hội Trưởng Hội ĐHBR/PT kể từ ngày 25/02/2012 cho đến khi chức vụ này được bầu lại vào mùa Xuân 2013.  

Chúng tôi cũng xin được thông báo địa chỉ và email liên lạc với Hội như sau:
  
    - 14591 Moran St    Westminster, CA 92683
 
    - Điện thoại hội trưởng: (714) 484-2804 - 
    - Điện thoại Ủy-viên thư ký Lâm Văn Long: (714) 826-4238 
    - Website: bariaphuoctuy.org 
    - Email của Hội: phuoctuybaria@yahoo.com 
    - Email Hội Trưởng: phh421@gmail.com  

Thông báo này phổ biến rộng rãi đến các đồng hương cùng thân hữu và sẽ được post lên website của Hội.  

Làm tại Orange County ngày 29 tháng 02 năm 2012.  

TM. Ban Chấp Hành
XLTV Hội Trưởng  
 Phạm Hữu Hòa

 

This site was last modified on: